TJ Start Brno
oficiální stránky fotbalového klubu

Kontakt

FC Soběšice, z. s.

Borová 580/30
644 00 Brno
IČ: 49465155
Bankovní spojení: 35-4419610287/0100

Kontakt klub:

p. Libor Konečný
sekretář

tel.: 776 557 263
e- mail: lebew@seznam.cz

Kontakt muži:

p Bronislav Bastl

tel.: 606 789 274
e- mail: bastl.bronek@seznam.cz

Kontakt nábory mládež:

Ing. Alexandr Lužný

tel.: 731 437 797
e- mail: luzny@centrum.cz

FC Soběšice,z.s. Borová 510/ 30

644 00  Brno

 

IČ: 49465155

č.účtu: 35-4419610287/0100

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

§ 1

Obecná ustanovení

 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu FC Soběšice, z.s. označovaného rovněž názvem FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ FC Soběšice,z.s. která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC Soběšice, z.s. vstupujících do areálu FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC Soběšice, z.s. a používající zařízení a zázemí FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ a přilehlá prostranství, jako dětské hřiště, hřiště s umělým povrchem, nohejbalové hřiště a zimní dětské kluziště.

 

 1. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC Soběšice, z.s. je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu, i soukromou návštěvou FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC Soběšice, z.s. vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

 

§ 2

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ FC Soběšice, z.s.

 1. 1. Fotbalové hřiště FC Soběšice, z.s. slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání, pořádaných sportovních a kulturních, soukromých návštěv akcí a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její majitel spolek FC Soběšice, z.s..

 

 1. Veřejnost může do areálu fotbalové hřiště FC Soběšice, z.s. vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

 

 1. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou fotbalové hřiště
 2. FC Soběšice, z.s. využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností FC Soběšice, z.s. jakožto i pro hosty těchto osob.

 

 1. Kromě majitele fotbalové hřiště FC Soběšice, z.s. je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

 

 

§ 3

Pobyt v areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s.

 

 1. Fotbalové hřiště FC Soběšice, z.s. je zpřístupněno pro veřejnost vždy, dle otevírací doby nebo dle domluvy s majitelem objektu., není-li stanoveno majitelem fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. z organizačních důvodů jinak.

 

 1. Návštěvníci jsou povinni pohybovat se v prostorech vymezených majitelem areálu.

 

 1. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu fotbalového hříště FC Soběšice, z.s., ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být majitelem, pořadatelskou nebo bezpečnostní  službou, osobou k tomu určenou majitelem případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

 

§ 4

Vstupní kontrola

 

 1. Do prostoru areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s.. O zákazu vnášet takové předměty do areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. je z pověření  majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, majitel nebo jím pověřená osoba.

 

 1. Zákaz vstupu pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

§ 5

Chování v areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s.

 1. Každý návštěvník areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. právě probíhá.

 

 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a majitele, jím pověřené osoby, policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

 

 1. Návštěvníci areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování  tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

 

 1. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

 

§ 6

Zákazy

 1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :

 

a)     rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b)    zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c)     spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d)    láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e)     neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

f)     ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g)    tyče pro vlajky či transparenty,

h)    mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i)      alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

j)      zvířata

k)    laser ukazovátko,

 

 1. Dále je návštěvníkům zakázáno :

 

a)     vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b)    lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

c)     vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

d)    házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e)     zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

f)     ničit zařízení a vybavení  fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s.

g)    bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FC Soběšice, z.s. nebo  fotbalové hřiště FC Soběšice, z.s.

h)    popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

i)      konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál fotbalového hřiště  FC Soběšice, z.s. jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo

j)      jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k)    jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru fotbalového hřiště  FC Soběšice, z.s. tak z průběhu akce,

l)      překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

 

 1. Majitel fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených  škodních následků. Majitel fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s..

 

§ 7

Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem FC Soběšice, z.s..

 

§ 8

Práva pořadatele / Dohled

 

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FC Soběšice, z.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

 

§ 9

Odpovědnost za škody

 

 1. 1. Vstup a užívání areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Za děti odpovídají rodiče a to i při používání vybavení areálu, používání na vlastní nebezpečí. FC Soběšice, z.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

 

 1. 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit vedení FC Soběšice, z.s.

§ 10

Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni  z areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. a postihnuti zákazem vstupu do areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s.. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření  trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

 

 1. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti FC Soběšice, z.s. nebo pořadateli dané akce.

 

 1. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

 

§ 11

Účinnost

Tento Návštěvní řád areálu fotbalového hřiště FC Soběšice, z.s. je účinný od 1. července 2019.

 

 


Úrazové pojištění hráčů FC Soběšice prostřednictvím ČUS

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s.

To znamená, že všechny organizace sdružené v ČUS, tedy i náš klub a každý jeho člen je při akcích organizovaných klubem (turnaje, tréninky, zápasy) úrazově pojištěn. Toto pojištění se vztahuje i na dopravu k turnajům či utkáním dokonce i pro doprovod hráčů (třeba rodičů), pokud byli k této činnosti delegovaní klubem.
Celý text smlouvy, včetně oceňovacích tabulek a formulářů, naleznete na stránkách www.cuscz.cz.

POJISTNÉ UDÁLOSTI (ÚRAZY) VZNIKLÉ OD 1. 2. 2019 VYŘIZUJE POJIŠŤOVNA VZP, a. s.

Více informací k pojištění včetně příslušné smlouvy a formulářů naleznete ZDE.

 

Mapa